Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Επιστολή Σώκου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για τις βαμβακοκαλλιέργειες
ΘΕΜΑ: Σοβαρές ζημίες από την προσβολή βαμβακοκαλλιεργειών από το πράσινο σκουλήκι

Κύριε Υπουργέ,

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό και επείγον πρόβλημα που έχει προκύψει στην καλλιεργούμενη με βαμβάκι έκταση του Δήμου Οινιαδών.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα το αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου, έπειτα από σχετικό αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Κατοχής του Δήμου Οινιαδών περί προσβολής των βαμβακοκαλλιεργειών από το πράσινο σκουλήκι, προχώρησε σε επιτόπια πραγματογνωμοσύνη.
Το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης διαπίστωσε πράγματι προσβολή κυρίως από πράσινο σκουλήκι στην καλλιέργεια βάμβακος σε βαθμό πολύ υψηλότερο του συνηθισμένου. Το πρόβλημα μεγεθύνθηκε έτι περαιτέρω από τις βροχοπτώσεις που ακολούθησαν, αλλά και με την αποφύλλωση του βάμβακος. Αξίζει δε να σημειωθεί πως τα ποσοστά προσβολής κυμαίνονται από 40% έως και 100% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε 11.000 στρέμματα.
Οι υπηρεσιακές εκτιμήσεις αποφαίνονται για σοβαρή ζημία στην παραγωγή βάμβακος. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για τους περισσότερους βαμβακοπαραγωγούς να μην μπορέσουν να καλύψουν τα κιλά των δηλώσεων (200 κιλά ανά στρέμμα), με αποτέλεσμα να απωλέσουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, επιφέροντας ένα καίριο πλήγμα στο εισόδημα των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.


Κύριε Υπουργέ,
Με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο δυνητικά απειλεί το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομική ανάπτυξη, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η πληγείσα περιοχή σε καθεστώς αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ ή οικείας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΛΛΑΔΑ


Ευρωπαική Ένωση

Η πρόληψη πυρκαγιών και λειψυδρίας στην Ε.Ε.


Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, με νέα νομοθεσία για την προστασία των δασών, με μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές και τη λειψυδρία και με μία ισορροπημένη γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που υιοθέτησε με ανάταση χειρός.

Στην πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για μία κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι "η πρόληψη των καταστροφών εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην ευθύνη των κρατών μελών". Επισημαίνουν, ωστόσο, "τη σημασία της μείωσης των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών αναφορικά με την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για βελτίωση της πρόληψης".

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για μία "ολιστική προσέγγιση" για την πρόληψη καταστροφών και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον απομονωμένες, απομακρυσμένες, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Οι συνθήκες κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για αυτές τις περιοχές πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες, αναφέρουν.

Χρηματοδότηση και ειδική μεταχείριση για τους αγρότες

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020·.


Βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών καταστροφών, είναι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισορροπημένη γεωργική πολιτική, αναφέρεται στο ψήφισμα, και ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης, για να αντισταθμιστούν οι απώλειες των γεωργών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος θα αποφευχθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών. Το ΕΚ ζητά επίσης τη δημιουργία ενός "συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης" για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση οι αγρότες όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της επιβολής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και μέτρων καθαρισμού των υδάτων.

Μέτρα πρόληψης
Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι κάποια μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προνομιακής στήριξης από την ΕΕ, όπως για παράδειγμα η εκπόνηση και αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων και τη χρήση της γης, η αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών, η αναδάσωση, η παρακολούθηση της διάβρωσης, η ανάπλαση των κατοικημένων περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ορισμένα είδη καταστροφών και η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φράγματα, τους αγωγούς καυσίμων, και τις εγκαταστάσεις επικοινωνιών.


Νομοθεσία για την προστασία δασών την αντιμετώπιση της λειψυδρίας


Δεδομένης της μεγάλης σημασίας των δασών και της σύνδεσης των ξηρασιών και των πυρκαγιών με την απερήμωση, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών και να προωθήσει τη θέσπιση μιας πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία, την ξηρασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει τρόπους υλοποίησης μέτρων καταναγκασμού τα οποία θα αποθαρρύνουν την αμέλεια και τους εμπρησμούς των δασών.