Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Επιστολή Σώκου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για τις βαμβακοκαλλιέργειες
ΘΕΜΑ: Σοβαρές ζημίες από την προσβολή βαμβακοκαλλιεργειών από το πράσινο σκουλήκι

Κύριε Υπουργέ,

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό και επείγον πρόβλημα που έχει προκύψει στην καλλιεργούμενη με βαμβάκι έκταση του Δήμου Οινιαδών.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα το αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου, έπειτα από σχετικό αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Κατοχής του Δήμου Οινιαδών περί προσβολής των βαμβακοκαλλιεργειών από το πράσινο σκουλήκι, προχώρησε σε επιτόπια πραγματογνωμοσύνη.
Το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης διαπίστωσε πράγματι προσβολή κυρίως από πράσινο σκουλήκι στην καλλιέργεια βάμβακος σε βαθμό πολύ υψηλότερο του συνηθισμένου. Το πρόβλημα μεγεθύνθηκε έτι περαιτέρω από τις βροχοπτώσεις που ακολούθησαν, αλλά και με την αποφύλλωση του βάμβακος. Αξίζει δε να σημειωθεί πως τα ποσοστά προσβολής κυμαίνονται από 40% έως και 100% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε 11.000 στρέμματα.
Οι υπηρεσιακές εκτιμήσεις αποφαίνονται για σοβαρή ζημία στην παραγωγή βάμβακος. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για τους περισσότερους βαμβακοπαραγωγούς να μην μπορέσουν να καλύψουν τα κιλά των δηλώσεων (200 κιλά ανά στρέμμα), με αποτέλεσμα να απωλέσουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, επιφέροντας ένα καίριο πλήγμα στο εισόδημα των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.


Κύριε Υπουργέ,
Με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο δυνητικά απειλεί το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομική ανάπτυξη, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η πληγείσα περιοχή σε καθεστώς αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ ή οικείας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΛΛΑΔΑ


Ευρωπαική Ένωση

Η πρόληψη πυρκαγιών και λειψυδρίας στην Ε.Ε.


Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, με νέα νομοθεσία για την προστασία των δασών, με μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές και τη λειψυδρία και με μία ισορροπημένη γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που υιοθέτησε με ανάταση χειρός.

Στην πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για μία κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι "η πρόληψη των καταστροφών εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην ευθύνη των κρατών μελών". Επισημαίνουν, ωστόσο, "τη σημασία της μείωσης των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών αναφορικά με την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για βελτίωση της πρόληψης".

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για μία "ολιστική προσέγγιση" για την πρόληψη καταστροφών και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον απομονωμένες, απομακρυσμένες, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Οι συνθήκες κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για αυτές τις περιοχές πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες, αναφέρουν.

Χρηματοδότηση και ειδική μεταχείριση για τους αγρότες

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020·.


Βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών καταστροφών, είναι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισορροπημένη γεωργική πολιτική, αναφέρεται στο ψήφισμα, και ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης, για να αντισταθμιστούν οι απώλειες των γεωργών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος θα αποφευχθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών. Το ΕΚ ζητά επίσης τη δημιουργία ενός "συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης" για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση οι αγρότες όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της επιβολής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και μέτρων καθαρισμού των υδάτων.

Μέτρα πρόληψης
Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι κάποια μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προνομιακής στήριξης από την ΕΕ, όπως για παράδειγμα η εκπόνηση και αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων και τη χρήση της γης, η αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών, η αναδάσωση, η παρακολούθηση της διάβρωσης, η ανάπλαση των κατοικημένων περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ορισμένα είδη καταστροφών και η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φράγματα, τους αγωγούς καυσίμων, και τις εγκαταστάσεις επικοινωνιών.


Νομοθεσία για την προστασία δασών την αντιμετώπιση της λειψυδρίας


Δεδομένης της μεγάλης σημασίας των δασών και της σύνδεσης των ξηρασιών και των πυρκαγιών με την απερήμωση, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών και να προωθήσει τη θέσπιση μιας πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία, την ξηρασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει τρόπους υλοποίησης μέτρων καταναγκασμού τα οποία θα αποθαρρύνουν την αμέλεια και τους εμπρησμούς των δασών.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ευρωπαική Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 22 Σεπτεμβρίου να προτείνει την απαγόρευση της προσθήκης ζάχαρης στους περισσότερους χυμούς φρούτων, στο πλαίσιο της πολιτικής για την παραγωγή υγιεινότερων τροφίμων. Επιπλέον, ..... πρότεινε την προσθήκη της τομάτας στον επίσημο κατάλογο της ΕΕ με τα φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή χυμού.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά την αύξηση που παρατηρήθηκε στην παχυσαρκία και στα προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν, οδηγώντας τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναζήτηση τρόπων για να υιοθετήσουν οι πολίτες τους έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής.Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Επιτροπή προτείνει μια επίσημη απαγόρευση από την ΕΕ της προσθήκης ζάχαρης σε σχεδόν όλους τους χυμούς φρούτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.Η κύρια εξαίρεση της απαγόρευσης αυτής θα είναι τα νέκταρ, ένα παραδοσιακά ζαχαρούχο ποτό, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Ωστόσο σε αυτά τα ποτά θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η προσθήκη ζάχαρης.Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την προσθήκη της τομάτας στον επίσημο κατάλογο της ΕΕ με τα φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή χυμού. Οι τομάτες, βάσει της βιολογίας τους, είναι φρούτα κι όχι λαχανικά. Οι δύο προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε ισχύ.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ε.Κ:Ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση
Η πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, με νέα νομοθεσία για την προστασία των δασών, με μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές και τη..... λειψυδρία και με μία ισορροπημένη γεωργική πολιτική. Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που υιοθέτησε με ανάταση χειρός.

Στην πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για μία κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι "η πρόληψη των καταστροφών εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην ευθύνη των κρατών μελών". Επισημαίνουν, ωστόσο, "τη σημασία της μείωσης των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών αναφορικά με την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους για βελτίωση της πρόληψης".

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για μία "ολιστική προσέγγιση" για την πρόληψη καταστροφών και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον απομονωμένες, απομακρυσμένες, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Οι συνθήκες κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης για αυτές τις περιοχές πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες, αναφέρουν.

Χρηματοδότηση και ειδική μεταχείριση για τους αγρότες

Το ΕΚ τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί υπόψη, στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020·.
Βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών καταστροφών, είναι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισορροπημένη γεωργική πολιτική, αναφέρεται στο ψήφισμα, και ζητείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης, για να αντισταθμιστούν οι απώλειες των γεωργών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού συστήματος θα αποφευχθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών. Το ΕΚ ζητά επίσης τη δημιουργία ενός "συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης" για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση οι αγρότες όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της επιβολής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και μέτρων καθαρισμού των υδάτων.

Μέτρα πρόληψης
Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι κάποια μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προνομιακής στήριξης από την ΕΕ, όπως για παράδειγμα η εκπόνηση και αναθεώρηση κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων και τη χρήση της γης, η αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών, η αναδάσωση, η παρακολούθηση της διάβρωσης, η ανάπλαση των κατοικημένων περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ορισμένα είδη καταστροφών και η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφάλειας υφιστάμενων μεγάλων υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φράγματα, τους αγωγούς καυσίμων, και τις εγκαταστάσεις επικοινωνιών.
Νομοθεσία για την προστασία δασών την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Δεδομένης της μεγάλης σημασίας των δασών και της σύνδεσης των ξηρασιών και των πυρκαγιών με την απερήμωση, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της προστασίας των δασών και της πρόληψης των πυρκαγιών και να προωθήσει τη θέσπιση μιας πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία, την ξηρασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει τρόπους υλοποίησης μέτρων καταναγκασμού τα οποία θα αποθαρρύνουν την αμέλεια και τους εμπρησμούς των δασών.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με επιστολές δεν ποτίζονται οι… αγροκαλλιέργειες


Επιστολών συνέχεια από τη Ν.Α. Αιτωλ/νίας προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να την «συγκινήσει» ώστε να δώσει τα 350.000€ που χρειάζονται να αποκατασταθούν οι ζημιές σε τρία αρδευτικά αντλιοστάσια στην πεδιάδα του Αχελώου που έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα άρδευσης 150.000 στρεμμάτων. Με επιστολές όμως δεν λύνεται το πρόβλημα και οι αγρότες δηλώνουν ότι «βρίσκονται σε αδιέξοδο και ότι υποπτεύονται πως είναι ένας τρόπος μετατόπισης του προβλήματος στις γραφειοκρατικές καλένδες ώστε να κερδηθεί χρόνος ενόψει των εκλογών στην Τ.Α.».
Για την ιστορία το κείμενο της τελευταίας επιστολής έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Έργο αποκατάστασης λειτουργίας αρδευτικών αντλιοστασίων πεδιάδος Αχελώου «Κυρία Υπουργέ,Από την αρχή της αρδευτικής περιόδου του 2010 διαπιστώθηκε ότι σε τρία αρδευτικά ανλτιοστάσια της περιοχής μας και συγκεκριμένα στα: Α2/9Α (περιοχή Νεοχωρίου), Α3/8 (περιοχή Κατοχής) και Α0/12-14 (περιοχή Μεσολογγίου) έγιναν μεγάλες καταστροφές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η διώρυγα Δ20 παρουσιάζει ζημιές και καθιζήσεις καθ’ όλο το μήκος της, αλλά και σημαντικές καταπτώσεις των πρανών και του πυθμένα της Διώρυγας στην περιοχή των γύψων και του χειμάρρου Γαιδουροπνίχτη. Λόγω συχνών καταπτώσεων διακόπηκε η παροχή νερού πολλάκις κατά το παρελθόν εν μέσω αρδευτικής περιόδου. Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές μιας και δεν είναι δυνατή η παροχέτευση νερού στην περιοχή Κάτω Αχελώου (Λεσίνι- Κατοχή- Νεοχώρι). Αποτέλεσμα αυτών των καταστροφών είναι η αδυναμία λειτουργίας των συγκεκριμένων αντλιοστασίων ενόψει της αρδευτικής περιόδου 2010 με απρόβλεπτες συνέπειες για την αγροτική παραγωγή αρδευόμενης περιοχής ίσης με 150.000 στρέμματα. Τα ανωτέρω είναι γνωστά σε σας και τους συνεργάτες σας και αναδείχθηκαν κατά τη χθεσινή σύσκεψη (04-08-2010) στο Υπουργείο. Παρακαλούμε για την έκτακτη χρηματοδότησή μας με το ποσό των 350.000,00€, προκειμένου να συνεχιστεί η άρδευση των καλλιεργειών της συγκεκριμένης περιοχής.»
Η λουτροθεραπεία των… αγροτών

Το «τάξιμο δεν κλείνει σπίτια» και αυτό το έμαθαν καλά οι αγρότες, αφού ο νομάρχης κ. Σώκος, στην αρχή (πριν τρία χρόνια), αποδέχθηκε απόφαση του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ναυπάκτου, για δωρεάν λουτροθεραπεία αριθμού αγροτών σε οργανωμένα Λουτρά της Αιτωλ/νίας και αφού «αναγνώρισε τα δίκαιο του αιτήματος» υποσχέθηκε να βοηθήσει ώστε και οι αγρότες να εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις Λουτρών του νομού να… δουλέψουν!.. Τελικά, σύμφωνα με δηλώσεις συνταξιούχων του ΟΓΑ, τους…. «δούλεψε» όλους, αφού δεν ξανααπάντησε στο αίτημα!.. Φαίνεται ότι θεώρησε πιο αποδοτική και… εξυπηρετική (για το τυπογραφείο μάλλον) την έκδοση βιβλίου σχετικό με τα υπάρχοντα Λουτρά της Αιτωλοακαρνανίας. Εκτός και αν με την φράση: «Να εξυπηρετηθούν οι αγρότες» εννοούσε την ενημέρωσή τους στα σημεία που υπάρχουν… λουτρά!.. Πάντως, αρκετοί αναγνώστες μας – γεωργοί μας ζήτησαν να τον ευχαριστήσουμε… εκ μέρους τους, αν και όπως άφησαν να εννοηθεί, αυτό θα το πράξουν και… μόνοι τους!

ΕΛΓΑ

Η αναμόρφωση του ΕΛΓΑ

αυξάνει την ανασφάλεια των αγροτώνΚαίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας και στο εισόδημα των αγροτών πρόκειται να προκαλέσει η Κυβέρνηση με το σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ε.Λ.Γ.Α.
Με τις προτάσεις της η ηγεσία του ΥπΑΑ&Τ δείχνει να μην παρακολουθεί και να μην γνωρίζει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες αγρότες, ειδικά τη φετινή χρονιά.
Οι ήδη δυσκολεμένοι αγρότες ωθούνται βίαια στην πρόσθετη-προαιρετική ασφάλιση της αγροτικής τους παραγωγής αλλά και στην ιδιωτική ασφάλιση που μαζί με την αύξηση των εισφορών-ασφαλίστρων θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο του κόστους ασφάλισης της παραγωγής τους.
Εξαιτίας της μείωσης των κίνδυνων που ασφαλίζονται και των ποσών που θα αποζημιώνονται για τυχόν ζημίες οι αγρότες, αυξάνεται η αγωνία και η ανασφάλεια τους για το μέλλον του επαγγέλματος τους.
Γίνεται έτσι φανερό ότι αίρεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του Ε.Λ.Γ.Α. και στην αγωνία της η κυβέρνηση για εξεύρεση πόρων προκαλεί αφαίμαξη στους Έλληνες παραγωγούς, ενώ με τη σειρά μέτρων που έχει πάρει μέχρι σήμερα πλήττει ανεπανόρθωτα την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της χώρας.
ΣΠΑΤΑΛΗ Ή ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Στον διάλογο που έγινε στο Ζάππειο στα τέλη Ιανουαρίου όπου στην πλειοψηφία τους τότε οι αγρότες τόνισαν ότι ήταν μια εκδήλωση χωρίς τους ΄΄πρωταγωνιστές΄΄ οι καφέδες και το φαγητό των προσκεκλημένων αλλά και των ομιλητών στοίχισε 10.136,00 Ευρώ . Ευτελές ποσό θα πει κανείς μπροστά στα χρήματα που δαπανούνται καθημερινά. Αλλά το αξιοπερίεργο είναι ότι για τους καφέδες και τα αναψυκτικά 300 ατόμων δόθηκαν 4.136 ευρώ ενώ για το catering ΄΄κόπηκε΄΄ άλλο τιμολόγιο πληρώνοντας 6.000 Ευρώ . Ίδια εκδήλωση , ίδιοι άνθρωποι , ίδια εταιρεία που πήρε τα χρήματα αλλά διαφορετικά εντάλματα πληρωμής . Ελληνική πατέντα η Ελληνικό δημόσιο; Όσο για την οπτικοακουστική κάλυψη και μεταφραστική εγκατάσταση δόθηκαν 2.618 Ευρώ. Τουλάχιστον με τόσα χρήματα όσα ειπώθηκαν σίγουρα όλοι τα άκουσαν.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Οι Αιτωλ/νες της Πάτρας σε Γιορτή Καλαμποκιού

Ο Σύλλογος των εν Πάτραις Αιτ/νων «Κοσμάς ο Αιτωλός» συμμετείχε ενεργά την «γιορτή Καλαμποκιού 2010» που συνδιοργάνωσαν στις 20 Αυγούστου με τον Εκπολιτιστικό & Εξωραϊστικό σύλλογος απανταχού φίλων οικισμού Δαφνούλας Αχαΐας <<Οι Άγιοι Θεόδωροι>> στην Δαφνούλα Αχαΐας του Δ.Δ. Σταροχωρίου. Το χορευτικό των Αιτ/νων της Πάτρας σε ρόλο ξεφυλλιστάδων καλαμποκιού παρουσίασε τα σχετικά έθιμα και δρώμενα (ξεφλουδίσια και σχετικά, ζυγιά τραγουδιών, τον παραδοσιακό χορό <»Τα κουκιά», το έθιμο «της Κοκκίνως», το έθιμο ΤΗΣ ΛΑΪΤΣΑΣ, το γέμισμα της μαξιλάρας, το διραύλισμα καρπού με την «φοράδα και τα πουλάρι» κλπ. ενώ έδωσε και15λεπτο «ρεσιτάλ παραδοσιακού χορού». Ακολούθησε ξεφάντωμα χορού των συμμετεχόντων με παραδοσιακό πρόγραμμα δημοτικής & λαϊκής μουσικής.

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

ΑΓΡΟΤΕΣ


Με τα τρακτέρ στην.... Αθήνα!


Αποφασίσαμε να ζητήσουμε απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και εαν αυτό δεν γίνει τότε θα κατέβουμε ΄΄ακάλεστοι΄΄ με τα τρακτέρ στην Αθήνα . Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχαν οι αγρότες εκπρόσωποι του Πανελλαδικού στην Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα στο πρωτογενή τομέα τόνισαν οι αγρότες είναι αποκαρδιωτική αφού οι περισσότεροι αγρότες σκέφτονται να ξεκινήσουν τις καλλιέργειες λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών σε πολλά αγροτικά προϊόντα αλλά και οτι τους υποσχέθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα όπως είπαν χαρακτηριστικά .

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

προειδοποιεί η Μπατζελή.


Για τους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 απαράβατη προϋπόθεση είναι η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης εντός του Μαΐου προθεσμίας συνοδευόμενων ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων. Από αυτή την απαίτηση του κοινοτικού κανονισμού δεν μπορεί να παρεκκλίνει κανένας τονίζει η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης .
Καθίσταται σαφές και αυτό αφορά τους πάντες τονίζει, ότι ...... χωρίς την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των ενισχύσεων και για αυτό τον λόγο καλούμε τους δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των αιτήσεων να προσέλθουν άμεσα και σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τις οργανώσεις αγροτών να το πράξουν.
Είναι αδιανόητο να τεθούν σε κίνδυνο τα χρήματα της πλειοψηφίας των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης εξαιτίας κάποιων ολίγων που δεν προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
Επίσης είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στους δικαιούχους με κύρια απασχόληση την γεωργία και με δικαιώματα μέχρι 10.000€, ότι το ποσό για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010, το οποίο θα τους καταβληθεί από το κράτος, ανέρχεται σε 70€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσό από τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης στους φορείς υποβοήθησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000€.
Στις περιπτώσεις που ζητούνται παραπάνω ποσά από τα 70 Ευρώ από τοπικούς φορείς υποβοήθησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων είναι υποχρέωση των δικαιούχων να καταφεύγουν στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρευρίσκονται στους φορείς για να επιλύουν το θέμα».
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου, αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων που είναι σύμφυτοι στον αγροτικό τομέα. Με την ασφάλιση αυτή, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα στον προγραμματισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης και η οικονομική επιβίωσή της, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη, σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού κεφαλαίου του, να έχει ένα ελάχιστο σταθερό εισόδημα. Στη συνείδηση μάλιστα του μέσου αγρότη, οι αποζημιώσεις μετά από μία φυσική καταστροφή, έχουν σπουδαιότερη θέση από εκείνη που κατέχουν άλλες μορφές ενισχύσεων.

Στις μέρες μας, η ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί βασικό μηχανισμό, μέσω του οποίου διοχετεύονται σημαντικά κεφάλαια σε δεκάδες χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η σοβαρότητα του θέματος και κύρια το υψηλό κόστος διαχείρισης των κινδύνων αυτών, αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα, η αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη, όπως επιβεβλημένη πρέπει να θεωρείται και η παρουσία του Κράτους, δίπλα στον αγρότη, στην ανάληψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και δράσεων, ιδίως όταν προκαλούνται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών, δυσμενών και ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων εκτάκτων γεγονότων.
Σήμερα, η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων, ως αποτέλεσμα ραγδαίων περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν στον πλανήτη μας, σε συνδυασμό με τις επιφυτείες, τις φυτοπαθολογικές προσβολές, τις ζωονόσους και τις έντονες και επιτακτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που επιβάλλουν «λελογισμένη» χρήση φυτοφαρμάκων, αποτελούν βασικές αιτίες για την εμφάνιση κινδύνων και κρίσεων στον αγροτικό και κατ΄ επέκταση και στον διατροφικό τομέα, με σοβαρές επιπτώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στο αγροτικό εισόδημα. Η ένταση των επιπτώσεων αυτών, ενισχύεται περαιτέρω από την παγκοσμιοποίηση και τον διεθνή αυξανόμενο ανταγωνισμό των αγορών, τις διατροφικές κρίσεις, καθώς και τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου στήριξης του αγροτικού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη, κατά συνέπεια, της λήψης υπόψη όλων αυτών των νέων κινδύνων και παραγόντων, κατέστη επιτακτική.

Οι σύγχρονες ανάγκες, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ( ο μικρός κλήρος, οι μικρές μονάδες, η πολυκαλλιέργεια, το ανάγλυφο του εδάφους με ορεινούς και νησιωτικούς όγκους και με μεγάλο εύρος μικροκλιματικών διακυμάνσεων κλπ), επιβάλουν το δικό τους μοντέλο γεωργοασφαλιστικού συστήματος, που πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών με συγκεκριμένους στόχους. Το νέο σύστημα πρέπει:

α) να παρέχει στον αγρότη-παραγωγό έναν μηχανισμό ευέλικτο και ικανό να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες και τα μέσα που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης, αλλά και της υπό αναθεώρηση Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)

β) να εφοδιάσει την Πολιτεία με ένα δυναμικό μέσο εφαρμογής της πολιτικής της στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων, παρέχοντας ουσιαστική προστασία στο αγροτικό εισόδημα από φυσικούς κινδύνους, ασθένειες και παθήσεις που ζημιώνουν τη φυτική και ζωική παραγωγή και στο αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, προκειμένου αυτές, να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,

γ) να απαλείψει τις τυχόν αντιθέσεις του υπάρχοντος συστήματος προς το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ευθυγραμμιστεί προς τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων χωρών μελών και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στο ευρύτερο κανονιστικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει,

δ) να μειώσει τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος με τελικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και τέλος,

ε) να συμβάλλει στην οικονομική εξυγίανση του σημερινού αδιέξοδου μοντέλου ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας και να διαμορφώσει ένα συνολικά ισοσκελισμένο ασφαλιστικό σύστημα, όπου οι παροχές θα είναι στο ίδιο ύψος με τα ετήσια έσοδα του ΕΛΓΑ, να καθορίσει μια κατά προϊόν ανταποδοτικότητα και μέσω της επιδότησης του ασφάλιστρου να τονίσει και τον κοινωνικό χαρακτήρα του γεωργοασφαλιστικού συστήματος.

5. Σ΄ αυτούς τους στόχους προσβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα πλαίσια αυτά κατάρτισε και δημοσιοποιεί το νομοσχέδιο για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του εν γένει γεωργοασφαλιστικού μας συστήματος, για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου μέσα από ένα ευρύ, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο, να οριστικοποιηθούν και να συμπληρωθούν οι νέες ρυθμίσεις. Η προώθηση μιας βιώσιμης, οικονομικά και θεσμικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του γεωργοασφαλιστικού συστήματος και του ΕΛΓΑ, θεωρείται άμεσα επιβεβλημένη προτεραιότητα.

ΙΙ. ΟΙ 14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
.
Οι 14 βασικές αλλαγές που γίνονται στο γεωργοασφαλιστικό σύστημα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:

1Ο. Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται: α) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και γ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπ.Α.Α.Τ, η οποία είναι και η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήματος και για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2Ο. Επαναβεβαιώνεται η διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, άρα και ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να παρέχεται άμεση οικονομική και ηθική στήριξη στους πληττόμενους από ακραία καιρικά φαινόμενα παραγωγούς, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης της αγροτικής δραστηριότητας και γενικότερα του κοινωνικού ιστού στην περιφέρεια.

3Ο. Θεσπίζεται, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η πρόσθετη ασφάλιση για όσους επιθυμούν αυξημένη προστασία και η προαιρετική ασφάλιση, για κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κίνδυνους του ΕΛΓΑ. Με τη ρύθμιση αυτή, ενισχύεται η ανάπτυξη του θεσμού της συμπληρωματικής (πρόσθετης και προαιρετικής) ασφάλισης, με σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων, σύγχρονων, ανταποδοτικών επιδοτούμενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης γεωργίας,

4Ο. Εξυγιαίνεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ισοσκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του καθώς και η αναλογική και συμμετρική μείωση των καταβαλλομένων αποζημιώσεων σε περίπτωση που τα έσοδά του δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται ο ισοσκελισμός των εσόδων και των δαπανών του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ στο εξής θα μπορεί, να χορηγεί προκαταβολές στους δικαιούχους αγρότες και να προβαίνει στην τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους. Εάν μετά την εκκαθάριση, τα έσοδά του από κάθε πηγή, μετά την αφαίρεση των εξόδων μισθοδοσίας, των δαπανών για τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων, υποχρεούται να προβαίνει σε αναλογική μείωση των αποζημιώσεων, ανά προϊόν, στη φυτική παραγωγή και ανά ζώο στο ζωικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσού που απαιτείται για τον ισοσκελισμό του ισολογισμού του.

5ο. Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων μέσω του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, δυνατότητα που «ανάγκαζε» τον ΕΛΓΑ να λαμβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και συνέβαλε στο να οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις μπορεί να χορηγούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό, στα πλαίσια των επιτρεπόμενων κρατικών ενισχύσεων, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα κοινοποιούνται και στην ΕΕ.

6ο. Ορίζεται το ύψος της «απαλλαγής» και ο τρόπος εφαρμογής της. Η απαλλαγή ορίζεται στο 20% της ασφαλιζόμενης αξίας και υπολογίζεται επί του συνόλου των καλλιεργειών ομοειδών ειδών κάθε ασφαλισμένου. Με τον όρο «απαλλαγή» νοείται το ποσοστό ζημίας, πέραν του οποίου υπολογίζεται και καταβάλλεται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Για τις καλύψεις που υπάγονται στις κρατικές ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) το ποσοστό της απαλλαγής ορίζεται σε 30%.


7Ο. Θεσπίζεται ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανά δικαιούχο ή ανά ομοειδή καλλιέργεια. Το ποσό αυτό ορίζεται στις 70.000 ευρώ και μπορεί να αφορά, είτε στο σύνολο της αποζημίωσης που μπορεί να εισπράττει κάθε δικαιούχος για όλες τις καλλιέργειες, είτε να αφορά σε κάθε ομοειδή καλλιέργεια ξεχωριστά.

8ο. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η εισφοραποφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα καθορίζεται το ύψος, σε ποσοστό 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται (ασφαλιζόμενη αξία) και που είναι δεκτική αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής της. Για την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, με τον όρο «ασφαλιζόμενη αξία» νοείται η αξία της γεωργικής παραγωγής που παράγει κάθε ασφαλισμένος παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα παραγωγών ή κοινωνία προσώπων και η οποία δηλώνεται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από κοινού με την Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης για την καταβολή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του εμβαδού της καλλιεργούμενης έκτασης (αριθμό στρεμμάτων) επί τη μέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε επίπεδο νομού επί τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη συγκεκριμένη εμπορική περίοδο. Για το ζωικό κεφάλαιο η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ασφαλισμένων ζώων επί την αξία τους. Η βεβαίωση και επιβολή της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται κατά το χρόνο υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας - Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης (1η Μαρτίου έως 15η Μαΐου κάθε έτους) και καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ο ασφαλισμένος παραγωγός δύναται να εκχωρήσει στον ΕΛΓΑ, μελλοντικές απαιτήσεις του, ισόποσου ύψους, από το δημόσιο (επιστροφή Φ.Π.Α., ενιαία ενίσχυση, επιστροφή φόρου πετρελαίου κ.λ.π.) ή από ιδιώτες στους οποίους έχει ή πρόκειται να πουλήσει την παραγωγή του.

9ο. Επιβάλλεται γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, η οποία καταβάλλεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Υποκείμενα στην εισφορά αυτή είναι τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν συνολικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και αντίστοιχα όλα τα νομικά πρόσωπα. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται με συντελεστή 2% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που δηλώνεται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο συντελεστής 2% μπορεί να αυξηθεί μέχρι και το 5%.

10ο. Στην πρόσθετη και στην προαιρετική ασφάλιση, συμμετέχουν και αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρείες που θα ασφαλίζουν κινδύνους ή μέρος (ποσοστό ) αυτών που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ με επιδότηση του ασφαλίστρου, με αποτέλεσμα ο αγρότης να έχει εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση επιπλέον και την πρόσθετη και προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη με μειωμένη επιβάρυνση. Η ανάπτυξη του θεσμού των επιδοτούμενων ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω και ιδιωτικών επιχειρήσεων και αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών, ενισχύει ουσιαστικά και τον σημερινό ρόλο του ΕΛΓΑ

11ο. Το κράτος, μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας μπορεί να αποζημιώνει πληττόμενους γεωργούς για απώλειες που προκαλούνται από ασθένειες ζώων και φυτών και περιβαλλοντικών συμβάντων,

12ο. Προβλέπεται η καθιέρωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΛΓΑ, που θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται στους αγρότες, όπως η αγορά αγροτικού οχήματος, η άδεια πώλησης αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, η σύναψη δανείων, καθώς και η παράδοση προϊόντων σε συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας.

13ο. Προβλέπεται ο περιορισμός της δυνατότητας πρόσληψης έκτακτου με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στον ΕΛΓΑ. Στο εξής, η εκτίμηση και εξατομίκευση των ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σε περίπτωση που το προσωπικό του ΕΛΓΑ δεν επαρκεί, θα μπορεί να πραγματοποιείται από πραγματογνώμονες γεωπόνους, γεωτεχνικούς ή κτηνίατρους που θα είναι πιστοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το ΓΕΩΤΕE. Με τον ίδιο τρόπο, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, θα πραγματοποιείται και η εκτίμηση και εξατομίκευση των ζημιών που καλύπτονται μέσω των κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) καθώς και των αποζημιώσεων για ζημίες στη γεωργική παραγωγή από κινδύνους που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, ενώ δίνεται και η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ και στην υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων του ΥπΑΑΤ, να χρησιμοποιούν νέα τεχνολογικά μέσα, όπως η τηλεπισκόπηση, για την επισήμανση και εκτίμηση των ζημιών.

14ο. Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που επανέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπ.ΑΑΤ, από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα α) να γίνεται η αναγκαία διάκριση μεταξύ, αφενός, των κρατικών ενισχύσεων και του νομικού και οργανωτικού πλαισίου που ισχύει για αυτές και αφετέρου, της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου που ισχύει για αυτή και β) να επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής»